آتش سوزی

بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی
بدون نظر آتش سوزی
الف) منازل مسکونی :
مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد .
ب) مجتمع های مسکونی :
مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد ...
ادامه مطلب
بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی
بدون نظر آتش سوزی
بیمه نامه آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری) :
این نوع بیمه نامه ، مراکز تجاری از قبیل فروشگاهها ،کارگاه ها ،تعمیرگاه ها ،مراکزتفریحی، ورزشی و ….را تحت پوشش قرار می دهد .گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری گسترده تر از بیمه نامه های دیگر می باشد .
خطرهای تحت پوشش ...
ادامه مطلب
بیمه نامه آتش سوزی انبارها
بدون نظر آتش سوزی
الف) بیمه نامه آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت :
در این بیمه نامه ،خسارت های ناشی از آتش سوزی براساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذاران نسبت به سال بیمه شده جبران خواهد شد .
ب) بیمه نامه اظهارنامه ای (شناور) :
باتعیین ...
ادامه مطلب